For de fleste er det en selvfølge at man ikke har rett på lønn når man reise hjemmenfra og til arbeidsstedet. Men spørsmålet blir straks mer komplisert om man må bruke mye tid for å komme seg til et møte langt unna hjemmet.  Har du da rett på lønn ? Og har du rett på overtidsbetaling ? 

Arbeidsmiljøloven sier   ”Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver”.  (§ 10-1 (1))

 

Høyesterett (HR-2018-01036-A) har nylig avsagt en dom som konkluderer med at reisetid til og fra annet enn fast arbeidssted utgjør arbeidstid.

Høyesterett støtter seg i stor grad til EFTA domstolens uttalelse der det fremkommer ”at en reise gjennomført av en arbeidstaker for å utføre oppgaver arbeidstakeren var pålagt av arbeidsgiver på et annet sted enn sitt faste eller sedvanlige oppmøtested, er en nødvendig og vesentlig forutsetning for at arbeidstakeren skal kunne ivareta sine arbeidsoppgaver på en pliktoppfyllende måte”. (avsnitt 70)

Overtid ?

Selv om reisetiden skal regnes som arbeidstid betyr det ikke nødvendigvis at du har rett på overtidsbetaling. Høyesterett har vurdert også denne siden av saken og kommet til at dersom man foretar ordinære reiser for å utføre arbeid et annet sted, for eksempel delta på møter eller konferanser foreligger ikke ”arbeidet tid” og dermed har du heller ikke rett på overtidsbetaling.

 

Men her må hver sak vurderes konkret. Dersom du f.eks bruker flyturen til å forberede deg til møtet kan spørsmål om overtidsbetaling oppstå. Høyesterett har uttalt: 

 

(121) Jeg går ikke nærmere inn på dette utover å slå fast at for at det skal foreligge "arbeidet tid" må arbeidstakeren under reisen utføre noe som naturlig kan karakteriseres som arbeid utover selve reisen. Ordinære reiser uten annen aktivitet enn å sørge for å komme frem til det sted arbeidet skal utføres, faller utvilsomt utenfor.

  

Er du usikker på om din arbeidsgiver følger regelverket og gir deg den lønn du har rett på ? Ta gjerne kontakt med Webjuristene www.webjuristene.no  for en konkret vurdering av ditt arbeidsforhold.

 


 

Tips andre om denne saken

Send tipset til:  
Din e-post:  
Din melding: