Fri rettshjelpssaker

 Litt info om fri rettshjelpsordningen: 

1. I hva slags saker gis fri rettshjelp?

Fri rettshjelp med behovsprøving gis i familierettsaker som gjelder skifte (fordelingen av ektefellenes eiendeler) og barnefordeling, erstatning for personskader og tap av forsørger, husleiesaker, trygde- og pensjonssaker og til arbeidstaker i avskjeds- og oppsigelsessaker i arbeidsforhold.

2. Økonomiske begrensninger - egenandel

For å få fri rettshjelp må formue og årsinntekt være lave. Inntekstsgrensen er nå 246.000 kr for enslige og 369.000 kr for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi.
Nettoformuen kan ikke overstige 100.000 kr. Men eier du egen bolig, holdes verdien av denne utenfor ved vurderingen av formuens størrelse.

I såkalte fritt rettsrådsaker, dvs. juridisk rådgivning utenfor domstolene, gis det fri rettshjelp. Klienten må betale en egenandel som tilsvarer den offentlige salærsatsen på 1085 kr. (pr. 1.1.21.).
I saker om fri sakførsel, dvs. utgifter til rettshjelp i bestemte typer saker, der saken behandles av en domstol eller bestemte forvaltningsorganer, skal klienten selv dekke 25 prosent av omkostningene i saken. Maksimum egenandel som skal betales utgjør 8 x offentlig salærsats, dvs. omkring 8 800 kr.

Det skal ikke betales mva. på egenandelen.

Den som tjener under 100.000 kr pr. år skal ikke betale egenandel. 
Det er rettshjelperen som har ytet rettshjelpen som skal kreve inn egenandelen på vegne av det offentlige. Det er normalt også rettshjelperen som ordnet med søknad/innvilgelse.

Høyesterett har en utvidet myndighet til å innvilge fri sakførsel uavhengig av partens økonomi. Forutsetningen er at Høyesterett mener saken har prinsipiell interesse, slik at også andre har nytte av at saken blir avgjort av retten.

Lov om fri rettshjelp finner du ved å


 
Tips andre om denne saken