Kan man få omgjort et ”fullt og endelig erstatningsoppgjør” dersom det viser seg i ettertid at den økonomiske skaden var større ?  


 Kan man få omgjort et ”fullt og endelig erstatningsoppgjør” dersom det viser seg i ettertid at den økonomiske skaden var større ? 

Avtaleloven har en regel om at urimelig avtale kan omgjøres (av domstolen) i ettertid. Det kan kanskje synes åpenbart at en erstatningsutbetaling som er mye lavere enn den faktiske økonomiske konsekvensen vil være urimelig – men Høyesterett har nylig presisert at dette ikke er tilfelle. Høyesterett har konkludert med at en avtale med If Skadeforsikring om  «fullt og endelig erstatningsoppgjør» på 250.000 kroner etter en trafikkulykke ikke var urimelig jf. avtalelovens regler selv om det i ettertid var klart at skaden hadde større økonomiske konsekvenser for skadelidde

HR-2019-1153-A

En kvinne som hadde pådratt seg skader ved et bilsammenstøt, inngikk tre år senere avtale med det ansvarlige forsikringsselskapet om erstatningsoppgjøret. Hun ble senere tilkjent uførepensjon som 100 % ervervsmessig ufør, og krevet da forsikringsoppgjøret gjenopptatt i medhold av avtaleloven § 36. Høyesterett kom til at kravet ikke kunne tas til følge. På bakgrunn av situasjonen da avtalen ble inngått, fremsto det som utvilsomt at den etterfølgende utviklingen – at den ervervsmessige uførheten viste seg å bli varig – ikke lå utenfor det partene da måtte regne med. På avtaletidspunktet måtte det også fremstå som meget usikkert hva som ville bli utfallet av en eventuell tvist hvis den ervervsmessige uførheten skulle bli varig.

 

Høyesterett slår fast det vil være situasjoner der oppgjøret kan settes til side som urimelig i ettertid, men at det er strenge vilkår for når dette skal være gjeldende:

 

‘1. Skaden må ha forandret seg vesentlig til ugunst for skadelidte siden avtalen ble inngått, enten med hensyn til medisinsk eller ervervsmessig invaliditet.

 

2. Forandringen må ligge utenfor det begge parter regnet med da avtalen ble inngått.

 

3. Den inngåtte avtalen må i ettertid fremstå som urimelig og ubalansert i forhold til et riktig oppgjør

 

I gjeldende sak fikk skadelidde ikke medhold og Retten kom til at hun selv måtte bære risikoen for at forholdene endret seg.

Siden det er svært vanskelig å få endret erstatningsoppgjør i ettertid anbefales det å kontakte jurist eller advokat i prosessen. Webjuristene kan bidra til å få oversikt over konsekvens og risiko samt bidra i forhandlingsprosessen.


 
Tips andre om denne saken