Høyesterettsavgjørelse om barns personvern på sosiale medier.

 

Barn og sosiale medier er et mye omtalt tema. Hovedregelen er at foreldre er ansvarlig for å handle til barnas beste og kan ta avgjørelser om hva som publiseres. Men hva skjer om foreldrenes handlinger ikke er til barnets beste ?

 

Nylig har Høyesterett behandlet en sak der personvernrettighetene til en 5 åring og mors rett til ytringsfrihet kom i konflikt.  Spørsmålet var hvorvidt mor hadde rett til å publisere informasjon på Facebook om en pågående barnevernstvist.

 

HR-2019-1121-U 

Tingretten og lagmannsretten hadde nedlagt referatforbud for parter, aktører og vitner i barnevernssak, jf. domstolloven § 129andre ledd bokstav b. Forbudet var foranlediget av at mor hadde gitt ulike sider av saken omfattende omtale i sosiale medier, med et innhold som utvilsomt utgjorde en krenkelse av personvernet til barnet og barnets far. Hun hadde gått svært langt i å utlevere personlige opplysninger om datteren på fem år. Ankeutvalget uttalte at lagmannsretten korrekt hadde lagt til grunn at terskelen for referatforbud er høy. Det var foretatt en grundig og balansert avveining av de hensyn som skal vektlegges, jf. Grunnloven § 102og EMK artikkel 8. For barnet som den underliggende saken gjaldt, var også Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 hensyntatt. Lagmannsrettens lovtolking og den konkrete rettsanvendelsen knyttet til Grunnloven og EMK var utvilsomt korrekt.

  

Retten har i denne saken lagt vekt på at barnet kun var fem år og ikke selv kunne kontrollere hva som ble publisert om henne. Det ble også vektlagt at informasjonen kunne søkes opp av hvem som helst, også i fremtiden. Retten kom derfor til at barnets rett til privatliv, respekt for sitt menneskeverd og rett til vern om sin personlige integritet måtte gå foran morens rett til å omtale barnevernstvisten på sosiale medier.

 

Dessverre er konflikt mellom barnets beste og foreldrenes ønsker ikke uvanlig i barnefordelingssaker. Ofte er det også andre voksne involvert og alle har en mening om hva som bør gjøres i den aktuelle saken. For å begrense konflikten kan det være fornuftig å innhente juridisk bistand tidlig i  alle konflikter som omhandler barn. Alle jurister og advokater har en særskilt  plikt til å fokusere på barnets rettigheter i slike saker.  Ta gjerne kontakt med Webjuristene for en uforpliktende vurdering av din sak.

 

 


 
Tips andre om denne saken