ht. folketrygdloven  § 11-18 har man rett på arbeidsavklaringspenger under behandling av krav om uføretrygd. Denne bestemmelsen skal iht. lovens rundskriv sikre at søker ikke skal risikere å stå uten penger til å overleve som følge av lang saksbehandlingstid for søknader for uføretrygd.

I utgangspunktet skulle bestemmelsen gi økt rettssikkerhet til personer i en sårbar livssituasjon, men dessverre er det samtidig inntatt en maksgrense i loven på 8 måneder. 

 

Dette innebærer i praksis at om NAV ikke har ferdigbehandlet uføresøknaden i løpet av 8 måneder fratas søker AAP uten noen mulighet for å klage eller anke.  

 

Webjuristene har undersøkt hvorvidt det virkelig er slik at søker skal lide for NAV sin lange  saksbehandlingstid – og det følger av rundskriv til loven at perioden på 8 måneder ikke kan forlenges, uavhengig av årsaken til at søknaden ikke er ferdig behandlet.

 

Klageinnstans når det er begått urett fra forvaltningens side, er Sivilombudsmannen – men Sivilombudsmannen kan ikke gå inn og påskynde behandlingen (da det vil medføre at en annen sak vil komme lengre bak i køen..)

 

Det følger av uttalelse fra sivilombudsmannen 19.02.19 at:

 

Det er enighet om at det er beklagelig at flere brukere har stått uten vedtak om eventuell forlengelse av AAP, eller innvilgelse av uføretrygd, ved utløpet av stønadstiden. Lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2018 synes å ha skapt kapasitetsutfordringer som direktoratet ikke hadde forutsett.

 

 

For å unngå å komme i en situasjon der du står uten inntekt er det noen grep du selv kan ta –  vi i Webjuristene hjelper deg gjerne.  


 
Tips andre om denne saken