Om ferie og feriepenger

Mange lurer på hvordan reglene er for ferie og feriepenger. Her gis en oversikt over de viktigste reglene.

Reglene som gjelder ferie reguleres i ferieloven. Den kan som hovedregel ikke fravikes til ugunst for arbeidstaker. Men på en del punkter står partene fritt til å fravike ferieloven i tariffavtaler
.

Det er en del særregler som regulerer ferie i forbindelse med oppsigelse, permisjon, og streik mm. Disse reglene behandles ikke her.

Hvor lang ferie har arbeidstakeren rett på?

Alle har rett til 25 ”virkedager” i året. Virkedager er alle dager unntatt søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager som f.eks jul, påske og 17. mai.
Det er 25 virkedager, ikke arbeidsdager man har rett på. Det betyr bl.a. at lørdager regnes med i feriedagene. Totalt har arbeidstakeren altså krav på 4 ukers ferie, pluss 1 dag. Dersom bedriften er bundet av tariffavtale, har de fleste tariffavtaler bestemmelser om 5 uker ferie.
Arbeidstakere over 60 år har rett til ytterligere 6 virkedagers ferie. 

Når må ferien avvikles, og hvem bestemmer?
Den såkalte hovedferien, dvs. sommerferien, som omfatter 18 virkedager skal gis i perioden 1 juni - 30 september.
I god tid før sommerferien, skal arbeidsgiver drøfte med de ansatte eller deres tillitsvalgte når ferien skal avvikles. blir man ikke enige, er det arbeidsgiver som har det siste ordet. Men ferien må uansett avholdes i samsvar med ferielovens regler.
Resten av ferien, (7 virkedager) kan arbeidstakeren kreve avviklet samlet.

Arbeidstakeren kan også kreve å få underretning om når ferien må avvikles, innen 2 måneder før feriestart.

Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, om ikke annet er avtalt. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen.  Men han/ hun må varsle arbeidsgiveren senest 2 uker før ferien avvikles.

Kan arbeidsgiver flytte på fastsatt ferie?
Arbeidsgiver kan flytte på ferien dersom det oppstår uforutsette hendinger som vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder. Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstaker. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen. Under drøftingen plikter arbeidstaker å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevd erstattet. Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av flytting av ferien. Merutgifter som arbeidstaker ikke har gitt opplysninger om under drøfting, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår som nærliggende følger av omleggingen.

Hva skjer dersom arbeidstaker blir syk når ferien skal avvikles?
Blir arbeidstaker syk før ferien starter, kan han senest siste arbeidsdag før ferien, kreve å få ferien utsatt til senere i ferieåret. Det er en forutsetning at han er helt arbeidsufør (ikke delvis sykemeldt) og at dette kan dokumentere med legeerklæring (sykemelding).

Hva skjer dersom arbeidstaker blir syk i ferien?
Blir arbeidstaker syk i ferien kan han kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Det er en forutsetning at han har vært helt arbeidsufør i minst 6 virkedager og at dette kan dokumentere med legeerklæring. Arbeidstakeren skal da ikke trekkes i lønn for den ”ferien” han var syk –da har han krav på sykepenger. I stedet trekkes det lønn ved avvikling av ny/utsatt ferie. Krav om ny ferie må framsettes overfor arbeidsgiver uten ”ugrunnet opphold” etter at arbeidet er gjenopptatt

Feriepenger
Feriepengene erstatter lønn i ferien. Feriepengene beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag som er opptjent i året før ferieåret (opptjeningsåret). Feriepengene utgjør 10,2 % av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år, med rett til ekstraferie, forhøyes prosentsatsen til 12,5 %. Det skal beregnes og betales arbeidsgiveravgift av feriepengene. For bedrifter bundet av tariffavtale med rett til 5 ukers ferie, utgjør feriepengene 12 %.

Feriepengene skal som hovedregel betales siste vanlige lønningsdag før ferien. Deles ferien, skal feriepengene deles tilsvarende.

 Skrevet av advokat Carl F. Kjeldsberg, daglig leder Webjuristene AS,
 Publisert 19.06.2008
.


 
Tips andre om denne saken