Leveringsbetingelser og personvernerklæring

Webjuristene - leveringsbetingelser

 1. Webjuristene er ikke et eget foretak, men en kjede (sammenslutning) jurister/rettshjelpere som yter rettshjelp via sine egne foretak. De enkelte webjurister har fått tillatelse fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet til å yte juridisk bistand mot betaling. Den enkelte rettshjelper driver sin virksomhet for egen regning og risiko gjennom sine enkeltpersonsforetak. 
   
 2. Den første henvendelse til Webjuristene via kjedens elektroniske spørreskjema er gratis. En av kjedens tilnyttede rettshjelpere gir deretter en gratis og uforpliktende tilbakemelding på hva han/hun kan gjøre med saken. Ved innlogging benyttes engangspassord tilsendt via SMS til det mobilnummeret du oppgir i spørreskjemaet. SMS’en koster 1 kr pr melding.
   
 3. Dersom klienten deretter bekrefter ønsket om bistand fra rettshjelperen på grunnlag av ovennevnte tilbakemelding, oppstår det et avtaleforhold mellom klienten og den tilknyttede rettshjelper om å yte juridisk bistand mot betaling (oppdrag). Det oppstår intet oppdrags- eller avtaleforhold mellom klienten og Webjuristene.
  Bestillingen er bindende når den er registrert i Webjuristenes database. Klienten kan når som helst avbestille/ avbryte oppdraget. Klienten betaler i så fall kun for allerede utført arbeid.
   
 4. Rettshjelperen bistår klienten på bakgrunn av de opplysninger og bilag som klienten oversender via Internett evt. e-post, post eller avgir via telefon eller på møte. Dersom klienten tilbakeholder relevante opplysninger bevisst eller uaktsomt, skjer dette på egen risiko, og han/hun vil være ansvarlig for eventuelle krav som rettes mot rettshjelperen som følge av dette. 
   
 5. Ved uriktig rådgivning fra rettshjelperen, som påfører klienten et økonomisk tap, kan rettshjelperen bli erstatningsansvarlig. En forutsetning for dette er at rettshjelperen har handlet forsettlig eller uaktsomt. Alle tilknyttede rettshjelpere har tegnet ansvarsforsikring for inntil 3 millioner kroner. 
   
 6. Kommunikasjonen mellom klient og rettshjelper foregår i hovedsak via Internett i en kryptert og passordbeskyttet løsning ("Webdialogen"). 
  Dette fordi vanlig e-post anses for lite sikkert for formidling av personopplysninger. Datatilsynet har fått melding iht personopplysningsloven om den enkelte rettshjelpers behandling av personopplysninger. Men Webjuristene vil aldri kunne gi en 100 % garanti for at opplysningene ikke vil komme uvedkommende i hende. Dette forstår og godtar klienten ved å akseptere disse avtalevilkår.   
   
 7. Klienten må oppbevare sitt passord så trygt som mulig. Webjuristene har ikke tilgang til klientenes passord (passordet lages av klienten ved registrering av ny sak). 
   
 8. Webjuristenes tilknyttede rettshjelpere er underlagt lovmessig taushetsplikt og forplikter seg til å ikke å avgi mer informasjon enn nødvendig i forbindelse med arbeidet med klientens sak.  
   
 9. Ved bestilling av oppdrag krever rettshjelperen normalt et forskudd på 1000 kr. For såkalt ”kort spørsmål” er forskuddet 275 kr. Forskuddene står på revisorkontrollert klientkonto hos den aktuelle rettshjelper. Rettshjelperen kan ikke flytte pengene til vanlig konto før det er utstedt faktura for tilsvarende beløp. Dersom det ikke er gitt rådgivning for hele forskuddsbeløpet, vil det overskytende beløp bli betalt tilbake til klienten.      
   
 10. Faktura har 10 dagers betalingsforfall. Det påløper lovbestemt forsinkelsesrente ved forsinket betaling. Prisene kan endres for fremtiden etter forhåndsvarsel i webdialogen.
   
 11. Webjuristenes tilknyttede rettshjelpere forbeholder seg retten til å avvise ethvert oppdrag /bestilling.
   
 12. Disse leveringsbetingelsene kan til enhver tid endres av Webjuristene. 
   

Personvernerklæring - Webjuristene tar ditt personvern på alvor!

Vennligst les alt om personvern før du benytter deg av Webjuristenes tjenester og godtar å gi fra deg personopplysninger.

Når du sender inn opplysninger til Webjuristene etter å ha lest denne prsonvernerklæring, erklærer du deg inneforstått med bruk og oppbevaring av opplysningene i samsvar med nåværende retningslinjer for personvern.

1. Registrering
For å benytte Webjuristenes tjenester anbefales du å bruke vårt krypterte interaktive spørreskjema og videre dialog på Internett, via vår spesialutviklede og unike webdialog. Spørreskjemaet er lett tilgjengelig på våre nettsider. Webdialogen får du tilgang til når du har etablert et klientforhold med en av våre webjurister. Du vil da få en e-post med lenke til webdialogen. Innlogging skjer ved brukernavn (din oppgitte e-postadresse), egendefinert passord, samt egangspassord tilsendt via SMS til det mobilnummeret du oppgir i spørreskjemaet. SMS’en koster 1 kr pr melding.

I spørreskjemaet må du registrere deg ved å oppgi ulike personopplysninger. Ingen av disse opplysningene defineres som sensitive av Datatilsynet/ personopplysningloven. Webjuristene vil ikke nekte å motta bestillinger via e-post, men det gjøres oppmerksom på at opplysningene da kan komme på avveie, se mer under pkt. 6.
Du kan også bestille juridisk bistand på telefonnummer 552 94000. Du vil da bli bedt om å avgi personopplysninger for at vi skal ta kontakt tilbake. Disse registreres manuelt.

2. Taushetsplikt
Den enkelte rettshjelper som mottar din henvendelse, samt utvalgt rettshjelper som har ansvar for postmottak og servicetelefonen, har tilgang til dine personopplysninger. Webjuristene forplikter seg til fullstendig taushet omkring de opplysninger som blir meddelt fra klienter. Alle tilknyttede rettshjelpere og deres medarbeidere har på lik linje med bla. advokater og prester, lovfestet taushetsplikt. Brudd på taushetsplikten medfører straffeansvar, samt fare for tap av rettshjelpertillatelsen.

3. Unntak fra taushetsplikten
Hvis bistandsarbeidet medfører at privat motpart, domstoler eller offentlige myndigheter må kontaktes, vil man måtte identifisere den person man bistår og for øvrig avgi relevante opplysninger. Dette avgis i så fall kun i den grad det er nødvendig for å bistå klienten. Offentlige myndigheter har også lovbestemt taushetsplikt.

4. Personvernregler
Webjuristene har plikt til å behandle klientens personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven. Loven håndheves av Datatilsynet som har fått rapport fra Webjuristene om våre sikkerhetstiltak.
Jeg er informert om følgende mottakere av mine personopplysninger: 

·       Rettshjelper Nina Dybedahl (org nr: 984 810 784 MVA)

·       Rettshjelper Morten Ørke Larsen (Org.nr 817 712 002MVA) 

·       Rettshjelper Gro Hiis Wallmark (Org nr 995 916 231 MVA)

·       More Software Solutions AS (org nr. 984574819 Mva) -  Databehandler. 

 

·       Intellisearch Software AS (org 915 470 998)


5. Formål med innhenting av opplysninger
Personopplysningene innhentes for å identifisere klienten, hvilket man ofte har plikt til i henhold til ”hvitvaskingsloven” og ”Regler for god advokatskikk”. Videre er opplysningene nødvendige for å sende faktura og yte korrekt bistand. E-postadresser vil ikke bli utlevert til fremmede tredjeparter uten brukerens samtykke, men Saksopplysningene vil brukes som grunnlagsmateriale for rettshjelparbeidet.

6. Sikkerhet ved forsendelse
Vær oppmerksom på at i likhet med sending pr. tradisjonell post, er heller ingen Internett-overføring noensinne 100 % sikker eller feilfri. Du bør være klar over at e-post som sendes ukryptert er svært usikker. Du bør derfor være spesielt oppmerksom på hvilke opplysninger du sender til oss per e-post. Overføring av ikke-krypterte opplysninger på e-post kan medføre at uvedkommende får tilgang til materialet. Ved å benytte ovennevnte webløsning (pkt. 1) vil man ha langt høyere trygghet for at opplysningene ikke kommer på avveie, da denne løsningen sikrer kryptering ved forsendelse. 
I den grad Webjuristene sender personopplysninger eller sensitive opplysninger pr. e-post, blir disse opplysningene sendt som passordbeskyttede vedlegg.

7. Oppbevaring
Opplysninger avgitt til Webjuristene elektronisk, oppbevares på dedikerte servere hvor uvedkommende ikke vil ha tilgang, med mindre de tilegner seg ditt brukernavn og passord. De virksomheter som drifter våre servere har selv avgitt egenerklæring på at de tilfredsstiller personopplysningslovens krav.
Webjuristene lagrer ikke passordet ditt, - fordi jo færre som har tilgang til passordet jo høyere sikkerhetsnivå oppnås. Minst mulig opplysninger oppbevares på lokale PC’er og alle PC’er brukt av Webjuristene og medarbeidere er passordbeskyttet. Opplysninger avgitt til Webjuristene på papir eller skrevet ut på papir oppbevares i låst arkivskap hvor kun tilknyttede medarbeidere som har signert taushetserklæringen har tilgang.

Alle klienter kan til enhver tid se hvilke opplysninger de selv har avgitt ved å logge seg på sin side. For øvrig har klientene rett til innsyn i de opplysninger Webjuristene måtte ha om hans/hennes sak, se personopplysningsloven §18.

8. Tilbakemelding fra Webjuristene
Webdialogen er lagt opp slik at tilbakemelding i saken din legges ut på din egen passordbeskyttede Internettside. Forbindelssen er kryptert med 128 bits SSL-kryptering. Du vil da motta en e-post eller SMS fra din webjurist når tilbakemeldingen er lagt ut. Du må da logge deg inn på din side for å lese tilbakemeldingen og fortsette dialogen med webjuristen din.

9. Linker til andre Internettsider 
Noen av våre Internettsider inneholder linker til andres Internettsider. Dette er utelukkende for din egen nytte. Når du kommer til en Internett-side utenfor webjuristene.no, er du utenfor vårt område. Vi har ikke har kontroll over innholdet og er ikke ansvarlig for hvordan denne andre Internettsiden praktiserer beskyttelsen av personopplysninger. 

10. Endringer av Personvernerklæringen 
Dersom det gjøres endringer i, eller tilføyelser til disse retningslinjene, vil vi publisere endringene her slik at du vil alltid ha muligheten til å finne ut hvordan vi behandler dine personopplysninger på Internett. Uten hensyn til endringer som vi gjør i retningslinjene, vil vi alltid bruke dine identifiserbare personopplysninger i samsvar med den versjonen av Retningslinjene som gjaldt på den tiden du oppga opplysningene, med mindre du gir ditt uttrykkelige samtykke til annet. 

11. Kontakt oss gjerne
Dersom du har spørsmål eller innspill vedrørende Webjuristenes bruk av dine Personopplysninger eller om disse Retningslinjene, vær vennlig å sende en e-post til:
post(a)webjuristene(punktum)no med overskrift "personvern".


 
Tips andre om denne saken